Responsive image


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Σε συνέχεια πολλών αιτημάτων ενδιαφερόμενων επαγγελματιών υγείας που είχαν πρόθεση να υποβάλλουν ερευνητική εργασία αλλά δεν πρόλαβαν, εντός της μέχρι σήμερα προθεσμίας υποβολής, το Δ.Σ. της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) και η Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή του 22ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αποφάσισαν την παράταση της δυνατότητας υποβολής ερευνητικών εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024.

Οι περιλήψεις εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν, με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και αποστολή, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής μορφής υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.22synedrioede2024.gr. Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρμας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο του αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής. Κάθε εργασία έχει μοναδικό αριθμό υποβολής (ID Number) που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου στο e-mail abstracts@22synedrioede2024.gr

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


 • Η Περίληψη να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
 • Η Περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, μη συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης της εργασίας.
 • Το αρχείο της Περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 του Microsoft Office, MS Word for Windows θα πρέπει να επισυναφθεί στο ενδεδειγμένο Πεδίο της φόρμας υποβολής της περίληψης.
 • Για κάθε Περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των Θεματικών Ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης, δηλαδή προφορική ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη ανακοίνωση (e-Poster).
 • Για την αντικειμενικότερη κρίση των εργασιών, δεν θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο ή στο κυρίως σώμα της Περίληψης το Κέντρο Προέλευσης της εργασίας.
 • Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο.
 • Επιτρέπεται ένας (1) πίνακας ή μια (1) εικόνα (ενσωματωμένα στο ίδιο αρχείο).
 • Ο ΤΙΤΛΟΣ της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά.
 • Τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, με υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία, γράφονται σε άλλη σειρά, πρώτα το μικρό Όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το Επώνυμο, με πεζά. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή, οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης.
 • Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ του ή των συγγραφέων της εργασίας και η ΠΟΛΗ γράφονται σε άλλη σειρά, με πεζά.

Παράδειγμα:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Γ…….. Α……….…1, Α………. Ν……….…..2, Α………….. Μ……………3
1A' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.. "Ονομα Νοσοκομείου" , 2Β' …….. Κλινική, Γ.Ν.Α.. "Ονομα Νοσοκομείου" , 3Ι……..

 • Οι περιλήψεις να είναι δομημένες ως εξής:
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ....
  ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ ....
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ....
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....

Θεματικές Ενότητες:

 • Επιδημιολογία
 • Παθογένεια
 • Πρόληψη ΣΔτ2 – Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Παχυσαρκία, Λίπωση ήπατος
 • ΣΔτ1
 • ΣΔτ2
 • ΣΔ και Κύηση
 • Γλυκαιμική Ρύθμιση
 • Τεχνολογία
 • Διατροφή, Άσκηση, Εκπαίδευση
 • Θεραπευτική
 • Οξείες επιπλοκές
 • Χρόνιες Επιπλοκές
 • Καρδιά – Υπέρταση – Λιπίδια
 • Νοσοκομείο
 • Λοιπά Θέματα

Ιδιαίτερες οδηγίες


 • Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμόρφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης. Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.
 • Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ προκύπτουν από τα στοιχεία των συγγραφέων όπως αυτά καταγράφονται στο σώμα της Περίληψης.
 • Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την δραστική τους ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
 • Όλες οι Περιλήψεις συνοδεύονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής (ID Number), τον οποίο φέρουν σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους. Ο αριθμός υποβολής της Περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία των συγγραφέων με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Ο αριθμός της εργασίας διαφοροποιείται στον Τόμο Περιλήψεων (Αριθμός Τελικού Προγράμματος).

Έλεγχος των εργασιών - Μη αποδοχή


Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των εργασιών από την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου.

Οι λόγοι μη αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:

 • Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα
 • Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου>
 • Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
 • Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις

Κρίση – Αξιολόγηση Εργασιών:

 • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, όλες οι πλήρεις εργασίες θα σταλούν στους κριτές προς αξιολόγηση.
 • Οι εργασίες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.
 • Το Δ.Σ. της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και η Επιστημονική Επιτροπή μπορούν να αλλάξουν τη Θεματική Ενότητα εργασίας που είχε ζητηθεί από του συγγραφείς εάν κρίνει ότι άλλη Θεματική Ενότητα είναι πιο κατάλληλη.
 • Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδικούς κριτές ανά Θεματική Ενότητα. Κατά τη διαδικασία της κρίσης δεν θα εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο προέλευσης της εργασίας. Ανάλογα με την τελική αξιολόγηση οι εργασίες θα καταταγούν ως ακολούθως: α. Προφορική Παρουσίαση, β. Ηλεκτρονικά Αναρτημένη ανακοίνωση (e-Poster), γ. Απόρριψη. Για τις ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις (e-Posters) προβλέπεται σύντομη προφορική παρουσίαση στο χώρο προβολής τους (e-Posters area).
 • Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας κάθε εργασίας θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίσης με e-mail μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2024. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου
 • Οι αποφάσεις σχετικά με την κατάταξη των εργασιών είναι οριστικές.

Σημαντικές πληροφορίες:

 1. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
 2. Εφόσον υποβληθεί η εργασία, διορθώσεις/τροποποιήσεις (προσθήκη ή αφαίρεση στα ονόματα των συγγραφέων και στο σώμα του κειμένου των περιλήψεων) δεν γίνονται δεκτές.
 3. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
 4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail abstracts@22synedrioede2024.gr
 6. Οι εγγραφές και η οικονομική τακτοποίησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024.
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ